جستجو: تهران

تهران تنگه واشی 1

تنگه واشی در نزدیکی شهر فیروزکوه در استان تهرانه که تو فصل تابستون به خاطر…